Synthetic Shotguns

 

Viper G2 Synthetic Semi-Automatic - 3" Chamber

12ga & 20ga

Viper G2 Synthetic Semi-Automatic shotgun

Item No. Gauge Bbl. Length Stock Dimensions Avg. Weight BUY NOW
24105 12 ga. 28" 1 1/2" x 2 1/2" x 14 1/4" 6.9 lbs. $519.00
24106 12 ga. 26" 1 1/2" x 2 1/2" x 14 1/4" 6.8 lbs. $519.00
24107 20 ga. 28" 1 1/2" x 2 1/2" x 14 1/4" 6.2 lbs. $519.00
24108 20 ga. 26" 1 1/2" x 2 1/2" x 14 1/4" 6.1 lbs. $519.00